تخفیف ویژه ترافیک مازاد بمناسبت روز دانشجو،۱۶ تا ۱۹ آذر بیشتر